Medhi Marot, Clermont-Auvergne University, Clermont-Ferrand

Medhi Marot, Clermont-Auvergne University, Clermont-Ferrand

Visiting Organization
Department of Psychology, Stanford University